Ως Δήμαρχος Αρταίων, σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου, τα τελευταία νέα, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τον προγραμματισμό μας, καθώς και ενδιαφέρον υλικό για την ιστορία του Δήμου, στοιχεία για την σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εικόνα του. Ο Δήμος Αρταίων
αποτελείται από τις Δ.Ε. Άρτας, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης. Έδρα του Δήμου είναι η πόλη της Άρτας η οποία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, δίπλα στον ποταμό Άραχθο. Το ξακουστό γεφύρι, σήμα κατατεθέν της πόλης, ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της.
 Αρχείο Ειδήσεων
 • Ιούνιος 2017
 • Μάιος 2017
 • Απρίλιος 2017
 • Μάρτιος 2017
 • Φεβρουάριος 2017
 • Ιανουάριος 2017
 • Δεκέμβριος 2016
 • Νοέμβριος 2016
 • Οκτώβριος 2016
 • Σεπτέμβριος 2016
 • Αύγουστος 2016
 • Ιούλιος 2016
 • Ιούνιος 2016
 • Μάιος 2016
 • Απρίλιος 2016
 • Μάρτιος 2016
 • Φεβρουάριος 2016
 • Ιανουάριος 2016
 • Δεκέμβριος 2015
 • Νοέμβριος 2015
 • Οκτώβριος 2015
 • Σεπτέμβριος 2015
 • Αύγουστος 2015
 • Ιούλιος 2015
 • Ιούνιος 2015
 • Μάιος 2015
 • Απρίλιος 2015
 • Μάρτιος 2015
 • Φεβρουάριος 2015
 • Ιανουάριος 2015
 • Δεκέμβριος 2014
 • Νοέμβριος 2014
 • Οκτώβριος 2014
 • Σεπτέμβριος 2014
 • Αύγουστος 2014
 • Ιούλιος 2014
 • Ιούνιος 2014
 • Μάιος 2014
 • Απρίλιος 2014
 • Μάρτιος 2014
 • Φεβρουάριος 2014
 • Ιανουάριος 2014
 • Δεκέμβριος 2013
 • Νοέμβριος 2013
 • Οκτώβριος 2013
 • Σεπτέμβριος 2013
 • Αύγουστος 2013
 • Ιούλιος 2013
 • Ιούνιος 2013
 • Μάιος 2013
 • Απρίλιος 2013
 • Μάρτιος 2013
 • Φεβρουάριος 2013
 • Ιανουάριος 2013
 • ΤΑ ΝΕΑ
   Απεμπλοκή της δόμησης στον οικισμό της Ελεούσας  [13.11.13]
   
  Την απεμπλοκή της δόμησης στον οικισμό της Ελεούσας, για την περιοχή που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης, αποφάσισε κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντος του ανεξάρτητου Συμβούλου Γ.Νικολάου) το Δημοτικού Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 11 Νοεμβρίου 2013. Ο Δήμαρχος Γιάννης Παπαλέξης, μετά από έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αρταίων, με απόφαση του όρισε Ομάδας Εργασίας για την απεμπλοκή της δόμησης στην περιοχή της Ελεούσας όπως αντίστοιχα έγινε με την αριθμ. 251/2002 απόφαση του Δ.Σ. για την εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή. Η Ομάδα Εργασίας η οποία αποτελείται από έξι μηχανικούς του Δήμου με το από 22-10-2013 Πρακτικό της, εισηγήθηκε ότι είναι δυνατή η προσωρινή οριοθέτηση του ποταμού στην περιοχή του σχεδίου πόλεως της Ελεούσας με μικρές διορθώσεις των μηκοτομών μερικών οδών του σχεδίου πόλεως. Η πλήρης εισήγηση του θέματος έχει ως εξής:

  Η οριοθέτηση του ποταμού Αράχθου είναι ουσιώδους σημασίας τόσο για την προστασία του Πολεοδομικού ιστού της πόλης της Άρτας από πιθανή πλημμύρα, όσο και για την περαιτέρω οικιστική ανάπτυξη των παραποτάμιων οικισμών. Αποτελεί προϋπόθεση της έγκρισης των Γενικών Πολεοδομικών μας Σχεδίων, των ήδη εγκεκριμένων αλλά μη εφαρμοσμένων ακόμη πολεοδομικών σχεδίων, της έκδοσης οικοδομικών αδειών, αλλά και τέλος των όποιων κατασκευαστικών μας προγραμμάτων και δράσεων.
  Ο Δήμος μας από τον Ιούλιο του έτους 2008 ξεκίνησε την εκπόνηση μελέτης οριοθέτησης τμήματος του ποταμού Αράχθου που διέρχεται από την πόλη της Άρτας.
  Η μελέτη εγκρίθηκε από την Τεχνική μας Υπηρεσία, από την Τεχνική Υπηρεσία της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας και απεστάλη στην Δ/νση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία τη μεταβίβασε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ προκειμένου για την τελική έγκρισή της.
  Με το αριθμ. 198523/19-9-2011 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α., μας επιστρέφεται η μελέτη προκειμένου να επιτευχθεί ενιαία προσέγγιση και αντιμετώπιση του προβλήματος, λαμβάνοντας υπόψη και την κατάντι περιοχή μελέτης έως τον Αμβρακικό Κόλπο, στην οποία θεωρείται ότι το πρόβλημα μεταφέρεται οξυμένο.
  Σύμφωνα με τη μελέτη, εξετάστηκαν 3 εναλλακτικά σενάρια ανάλογα του τρόπου λειτουργίας των θυροφραγμάτων του φράγματος Πουρναρίου Ι.
  Με το πλέον ευνοϊκό, από άποψη προστασίας, σενάριο, η παροχή πλημμύρας για περίοδο επαναφοράς 100 ετών, εκτιμάται στα 1.963 m3/s και για την πλέον δυσμενή, με περίοδο επαναφοράς 1.000 ετών, στα 4.664m3/s.
  Όμως, μετά από σύσκεψη που είχαμε με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υ.ΠΕ.Κ.Α., εκτιμήθηκε ότι ο προϋπολογισμός των απαιτούμενων έργων διαστασιολογημένων για τη δυσμενή πλημμυρική παροχή, είναι πολύ υψηλός (εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ) και ως εκ τούτου απαγορευτικός. Αντίθετα, με την ευμενή πλημμυρική παροχή, ο προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε λογικά επίπεδα. Μας υποδείχθηκε εν τέλει, ο σχεδιασμός των έργων για την οριοθέτηση του ποταμού, να γίνει με την ευμενή πλημμυρική παροχή και με ανάλογο σχεδιασμό από την Πολιτική Προστασία για την αντιμετώπιση των όποιων πρόσθετων προβλημάτων προκύψουν σε περίπτωση εμφάνισης πλημμύρας μεγαλύτερης της σχεδιαζόμενης.
  Για να ακολουθηθεί η λύση της ευμενούς πλημμυρικής παροχής, θα πρέπει η ΔΕΗ να φροντίζει ώστε:
  •τα θυροφράγματα να είναι ανοιχτά σε όλη τη διάρκεια του πλημμυρικού επεισοδίου, οπότε η αρχική (και η τελική) στάθμη του ταμιευτήρα να είναι στη στέψη του υπερχειλιστή, δηλαδή στα +107,50m.
  •Η παροχή εκροής να διοχετεύεται κατά προτεραιότητα από τους υδροστρόβιλους. Στην περίοδο που η στάθμη στον ταμιευτήρα ξεπερνά τα +107,50 m, οι στρόβιλοι λειτουργούν στη μέγιστη παροχή τους (500 m3/s), ενώ όταν η στάθμη τείνει να πέσει κάτω από τα +107,50m, οι στρόβιλοι λειτουργούν με την παροχή εισροής.
  Για το λόγο αυτό, με τους βουλευτές του Νομού επισκεφθήκαμε την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ (Δ/νση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής), στην οποία εκθέσαμε το πρόβλημα και ζητήσαμε τη δέσμευσή της για τη λειτουργία του φράγματος, με τρόπο ώστε να έχουμε το δυνατόν μικρότερες πλημμυρικές παροχές στα κατάντι του φράγματος ώστε να είναι πραγματοποιήσιμα τα έργα προστασίας των κατάντι περιοχών.
  Τέλος τους αναφέραμε ότι με το αριθμ. ΠΔ 1012/10-11-1995 έγγραφό τους καθόριζαν τις πλημμυρικές παροχές κατάντι του Υ.Η.Ε Πουρναρίου ΙΙ σε 2.300 m3/sec για περίοδο επαναφοράς 100 ετών και ζητήσαμε τουλάχιστον ανάλογη δέσμευσή τους.
  Όπως μας υποδείχθηκε από τους ίδιους, το αίτημά μας διαβιβάστηκε μέσω της Δ/νσης Υδάτων Ηπείρου, η οποία και συμφώνησε με αυτό.
  Η Δ.Ε.Η. με το αριθμ. ΔΥΗΠ/Ε-242/12-12-12 έγγραφό της δεν δεσμεύθηκε για την υιοθέτηση του ευμενούς σεναρίου και υπέδειξε ως πλέον ενδεδειγμένη λύση εκείνη του δυσμενούς σεναρίου.
  Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103/21-7-2010 «Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας» αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της, ορίζεται η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) καθώς και οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών.
  Τον Ιανουάριο του 2013, προκαλέσαμε σύσκεψη στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, παρουσία όλων των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων, στην οποία εκθέσαμε το πρόβλημα.
  Με το αριθμ. 3905/7-3-2013 έγγραφό μας προς τη Δ/νση Υδάτων Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, παρουσιάσαμε τα όσα είχαμε εκθέσει προφορικά και ζητούσαμε τις απόψεις τους όσον αφορά στην πλημμυρική παροχή για τη συνέχιση της μελέτης.
  Παράλληλα στις 22-4-2013 με το αριθμ. 7040 έγγραφό μας υποβάλαμε ανάλογο ερώτημα στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
  Στις 23-4-2013 επισκεφθήκαμε τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων παρουσία των βουλευτών του Νομού μας, του εκθέσαμε τα παραπάνω και του ζητήσαμε τη συνδρομή του, αφενός προς τη ΔΕΗ και αφετέρου προς το Υ.ΠΕ.Κ.Α. για το σχεδιασμό των έργων για περίοδο επαναφοράς 100ετίας αντί 1000ετίας.
  Στις 2-5-2013 επαναλήφθηκε η παραπάνω σύσκεψη παρουσία εκπροσώπων της ΔΕΗ, οι οποίοι όμως ξανά δεν δεσμεύτηκαν για ευνοϊκά σενάρια πλημμυρικών παροχών παρά μόνο ότι θα μελετήσουν αυτή και θα μας απαντήσουν εντός του καλοκαιριού.
  Με το αριθμ. 4658/2-10-2013 έγγραφό της η ΔΕΗ δεν δεσμεύθηκε για καμία ανασχετική λειτουργία του φράγματος και δεν μας υπέδειξε πλημμυρικές παροχές κατάντι αυτού, πράγμα που προφορικά τουλάχιστον δεσμεύθηκε να πράξει.
  Με το αριθμ. 16984/14-10-2013 έγγραφό μας, ζητήσαμε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ και από τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας να μας υποδείξουν τις πλημμυρικές παροχές για τις οποίες θα πρέπει να μελετηθούν τα έργα προστασίας των εντός και εκτός σχεδίου πόλεως περιοχών.
  Μετά από τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι η οριστική οριοθέτηση του ποταμού θα καθυστερήσει αρκετά και για το λόγο αυτό με το αριθμ. 675/6-9-2013 έγγραφό της η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου μας, πρότεινε τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την απεμπλοκή της δόμησης στην περιοχή της Ελεούσας όπως παρομοίως έγινε με την αριθμ. 251/2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή.
  Με την αριθμ. 16587/16-9-2013 απόφασή μου όρισα ομάδα εργασίας αποτελούμενη από έξι (6) μηχανικούς του Δήμου μας για τον παραπάνω σκοπό. Η Ομάδα Εργασίας με το από 22-10-2013 Πρακτικό της, θεωρεί ότι είναι δυνατή η προσωρινή οριοθέτηση του ποταμού στην περιοχή του σχεδίου πόλεως της Ελεούσας με μικρές διορθώσεις των μηκοτομών μερικών οδών του σχεδίου πόλεως.
  Προτείνω την έγκριση της γνωμοδότησης της Ομάδας Εργασίας και τον καθορισμό της προσωρινής οριογραμμής στην περιοχή του εντός σχεδίου τμήματος της περιοχής Ελεούσας όπως προτείνεται από αυτή. Οι διορθωμένες μηκοτομές θα εγκριθούν με μεταγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  Επιστροφή

   Αρχείο Ειδήσεων Νοεμβρίου 2013

  ΟΑΕΔ: Τροποποιημένος πίνακας για τα αποτελέσματα των 10000 θέσεων
  «Αγαπημένη μου αδελφή Αλεξ…» στο θέατρο Γιώργου Αρμένη
  «Τεχνοπολιτισμός και Πολιτιστικές Βιομηχανίες»
  Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για παραχαραγμένα χαρτονομίσματα στην Άρτα
  Συνάντηση Διοίκησης Επιμελητηρίου με επαγγελματίες, εμπόρους και παραγωγούς
  Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
  Ξεκίνησε ο Χριστουγεννιάτικος στολισμός του Δήμου
  Ολική ανακατασκευή της παιδικής χαράς στην Πλατεία Σκουφά
  Βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας
  Σύσταση επιστημονικής ομάδας για την ένταξη της Παρηγορήτριας στην Ουνέσκο
  Κάλεσμα σε Συνέλευση από την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων
  Εθελοντική αιμοδοσία στο Μενίδι
  Η Όλγα Γεροβασίλη για την αύξηση του Φ.Α.Π. στα τουριστικά καταλύματα
  Αρχείο Ειδήσεων
  Παρασκευή
  23 Οκτωβρίου 2020
  Ανατολή 7:40 - Δύση 18:38
   Καιρός

  Ηλιόλουστος
     Πρόβλεψη καιρού

  Τουριστικές πληροφορίες
  26810 74615
   Στατιστικά
  Έχουμε 9 επισκέπτες συνδεδεμένους
  Σήμερα352
  Χθες612
   Αναλυτικά
   Amvrakia Fm 91.9