Αρχική σελίδα

Β' Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Δήμου Αρταίων 2014-2019
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων κατά τη συνεδρίασή του στις 2 Νοεμβρίου 2015 ψήφισε το Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Δήμου για την περίοδο 2014 - 2019.

Το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί την Α΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και εκπονήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή με την υποστήριξη της υπηρεσίας προγραμματισμού και τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3852/2010, Π.Δ 89/2011).

Στην Β΄ Φάση που βρισκόμαστε, περιλαμβάνεται ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός των δράσεων του Δήμου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2014-2019. Σκοπός του είναι η βελτίωση της λειτουργίας του δήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάπτυξη της περιοχής.

Το όραμα αποτελεί μια συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης στην περιοχή του Δήμου, για την επόμενη πενταετία, ενώ ο προσδιορισμός της στρατηγικής γίνεται με τον καθορισμό στόχων.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου, κ. Κωνσταντάκη Κωνσταντίνα (τηλ. 26813 62255, email: kkonst@arta.gr).

 2015 ΑΡΤΑ Β'ΦΑΣΗ